Pogoji so bili nazadnje posodobljeni 20/06/2023.

1. Uvod

Ti pogoji veljajo za to spletno mesto ter za transakcije, povezane z našimi izdelki in storitvami. Morda vas zavezujejo dodatne pogodbe, povezane z vašim odnosom z nami ali izdelki ali storitvami, ki jih prejmete od nas. Če so določbe dodatnih pogodb v nasprotju s katerimi koli določbami teh pogojev, bodo veljale in prevladovale določbe teh dodatnih pogodb.

2. Vezava

Z registracijo, dostopom ali drugo uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da vas zavezujejo ti spodaj navedeni pogoji in določila. Že sama uporaba tega spletnega mesta pomeni, da ste seznanjeni s temi pogoji in jih sprejemate. V nekaterih posebnih primerih lahko od vas zahtevamo tudi izrecno soglasje.

3. Elektronsko komuniciranje

Z uporabo tega spletnega mesta ali komuniciranjem z nami v elektronski obliki se strinjate in potrjujete, da lahko z vami komuniciramo elektronsko na našem spletnem mestu ali tako, da vam pošljemo e-pošto, in se strinjate, da vsi sporazumi, obvestila, razkritja in druga sporočila, ki vam jih posredujemo elektronsko, izpolnjujejo vse zakonske zahteve, vključno z zahtevo, da morajo biti takšna sporočila v pisni obliki, vendar ne omejeno nanjo.

4. Intelektualna lastnina

Mi ali naši izdajatelji licenc imamo v lasti in nadzorujemo vse avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine spletnega mesta ter podatkov, informacij in drugih virov, ki so prikazani na spletnem mestu ali dostopni znotraj njega.

4.1 Vse pravice so pridržane

Če posebna vsebina ne določa drugače, vam ni podeljena licenca ali katera koli druga pravica na podlagi avtorskih pravic, blagovnih znamk, patentov ali drugih pravic intelektualne lastnine. To pomeni, da brez našega predhodnega pisnega dovoljenja ne boste uporabljali, kopirali, reproducirali, izvajali, prikazovali, distribuirali, vgrajevali v kateri koli elektronski medij, spreminjali, povratno analizirali, dekompilirali, prenašali, prenašali, prenašali, monetizirali, prodajali, tržili ali komercializirali nobenih virov na tem spletnem mestu v kakršni koli obliki, razen in samo v kolikor je drugače določeno v predpisih obvezne zakonodaje (kot je pravica citiranja).

5. Glasilo

Ne glede na zgoraj navedeno lahko naše novice v elektronski obliki posredujete drugim osebam, ki bi jih utegnil zanimati obisk našega spletnega mesta.

6. Lastnina tretjih oseb

Naše spletno mesto lahko vsebuje hiperpovezave ali druge sklice na spletna mesta drugih strank. Ne spremljamo ali pregledujemo vsebine spletnih strani drugih oseb, na katere vodijo povezave s tega spletnega mesta. Za izdelke ali storitve, ki jih ponujajo druga spletna mesta, veljajo veljavni pogoji in določila teh tretjih oseb. Ni nujno, da se z mnenji ali gradivom na teh spletnih straneh strinjamo ali jih podpiramo.

Ne odgovarjamo za ravnanje v zvezi z zasebnostjo ali vsebino teh spletnih mest. Vsa tveganja, povezana z uporabo teh spletnih mest in povezanih storitev tretjih oseb, nosite sami. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršno koli izgubo ali škodo na kakršen koli način, ki bi nastala zaradi vašega razkritja osebnih podatkov tretjim osebam.

7. Odgovorna uporaba

Z obiskom našega spletnega mesta se strinjate, da ga boste uporabljali le v namene, ki so predvideni in dovoljeni s temi pogoji, morebitnimi dodatnimi pogodbami z nami ter veljavnimi zakoni, predpisi in splošno sprejetimi spletnimi praksami ter industrijskimi smernicami. Našega spletnega mesta ali storitev ne smete uporabljati za uporabo, objavo ali distribucijo gradiva, ki vsebuje zlonamerno računalniško programsko opremo (ali je z njo povezano); podatkov, zbranih na našem spletnem mestu, ne smete uporabljati za kakršno koli dejavnost neposrednega trženja ali izvajati kakršnih koli dejavnosti sistematičnega ali avtomatiziranega zbiranja podatkov na našem spletnem mestu ali v zvezi z njim.

Strogo je prepovedano izvajati kakršno koli dejavnost, ki povzroča ali bi lahko povzročila škodo na spletnem mestu ali ki ovira delovanje, razpoložljivost ali dostopnost spletnega mesta.

8. Predložitev idej

Ne predložite idej, izumov, avtorskih del ali drugih informacij, ki bi jih lahko šteli za vašo intelektualno lastnino in ki bi nam jih radi predstavili, razen če smo predhodno podpisali pogodbo o intelektualni lastnini ali pogodbo o nerazkrivanju. Če nam jo razkrijete brez takšnega pisnega dogovora, nam podeljujete svetovno, nepreklicno, neizključno in brezplačno licenco za uporabo, reprodukcijo, shranjevanje, prilagajanje, objavljanje, prevajanje in distribucijo vaše vsebine v vseh obstoječih ali prihodnjih medijih.

9. Prenehanje uporabe

Po lastni presoji lahko kadar koli začasno ali trajno spremenimo ali prekinemo dostop do spletnega mesta ali katere koli storitve na njem. Strinjate se, da ne bomo odgovorni vam ali tretji osebi za kakršno koli spremembo, začasno ali trajno prekinitev vašega dostopa do spletnega mesta ali njegove uporabe ali katere koli vsebine, ki ste jo morda delili na spletnem mestu. Do odškodnine ali drugega plačila ne boste upravičeni, tudi če bodo določene funkcije, nastavitve in/ali vsebine, ki ste jih prispevali ali ste se nanje zanesli, trajno izgubljene. Ne smete zaobiti ali zaobiti ali poskusiti zaobiti ali zaobiti nobenih ukrepov za omejevanje dostopa na našem spletnem mestu.

10. Jamstva in odgovornost

Nič v tem razdelku ne omejuje ali izključuje kakršne koli garancije, ki izhaja iz zakona in bi jo bilo nezakonito omejiti ali izključiti. Ta spletna stran in vsa vsebina na spletni strani sta zagotovljeni na podlagi "kot je" in "kot je na voljo" in lahko vsebujeta netočnosti ali tipkarske napake. Izrecno zavračamo vsa izrecna ali implicitna jamstva glede razpoložljivosti, točnosti ali popolnosti vsebine. Ne jamčimo, da:

  • bo to spletno mesto ali naši izdelki ali storitve ustrezali vašim zahtevam;
  • bo to spletno mesto na voljo neprekinjeno, pravočasno, varno ali brez napak;
  • bo kakovost katerega koli izdelka ali storitve, ki jo kupite ali pridobite prek tega spletnega mesta, izpolnila vaša pričakovanja.

Nič na tem spletnem mestu ne predstavlja in ni namenjeno predstavljanju kakršnega koli pravnega, finančnega ali medicinskega nasveta. Če potrebujete nasvet, se posvetujte z ustreznim strokovnjakom.

Naslednje določbe tega poglavja veljajo v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, in ne omejujejo ali izključujejo naše odgovornosti v zvezi z vsemi zadevami, za katere bi bilo nezakonito ali protizakonito, če bi omejili ali izključili našo odgovornost. V nobenem primeru ne bomo odgovorni za kakršno koli neposredno ali posredno škodo (vključno s škodo zaradi izgube dobička ali prihodkov, izgube ali poškodbe podatkov, programske opreme ali podatkovne baze, izgube ali poškodbe lastnine ali podatkov), ki jo utrpite vi ali katera koli tretja oseba zaradi vašega dostopa do našega spletnega mesta ali njegove uporabe.

Razen če dodatna pogodba izrecno določa drugače, je naša največja odgovornost do vas za vso škodo, ki izhaja iz spletnega mesta ali je povezana s spletnim mestom ali izdelki in storitvami, ki se tržijo ali prodajajo prek spletnega mesta, ne glede na obliko pravnega dejanja, ki nalaga odgovornost (bodisi na podlagi pogodbe, pravičnosti, malomarnosti, namernega ravnanja, civilnega delikta ali kako drugače), omejena na 1000 EUR. Takšna omejitev bo veljala skupno za vse vaše zahtevke, tožbe in razloge za tožbe vseh vrst in narave.

11. Zasebnost

Če želite dostopati do našega spletnega mesta in/ali storitev, boste morda morali v postopku registracije posredovati določene podatke o sebi. Strinjate se, da bodo vsi podatki, ki jih posredujete, vedno točni, pravilni in posodobljeni.

Vaše osebne podatke jemljemo resno in smo zavezani k varovanju vaše zasebnosti. Vašega e-poštnega naslova ne bomo uporabili za nezaželeno pošto. Vsa e-poštna sporočila, ki vam jih bomo poslali, bodo povezana le z zagotavljanjem dogovorjenih izdelkov ali storitev.

Pripravili smo pravilnik, ki obravnava vse vaše morebitne pomisleke glede zasebnosti. Za več informacij si oglejte našo Privacy Statement in naše Cookie Policy.

12. Izvozne omejitve / skladnost s predpisi

Dostop do spletnega mesta z ozemelj ali držav, kjer je vsebina ali nakup izdelkov ali storitev, ki se prodajajo na spletnem mestu, nezakonit, je prepovedan. Spletnega mesta ne smete uporabljati v nasprotju z izvoznimi zakoni in predpisi Slovenije.

13. Naloga

Brez našega predhodnega pisnega soglasja ne smete v celoti ali delno prenesti, prenesti ali oddati v podizvajanje nobene od svojih pravic in/ali obveznosti v skladu s temi pogoji na tretjo osebo. Vsaka domnevna dodelitev, ki krši to poglavje, bo nična in neveljavna.

14. Kršitve teh pogojev

Če na kakršen koli način kršite te pogoje, lahko brez poseganja v naše druge pravice v skladu s temi pogoji in določili ukrepamo, kot se nam zdi primerno, vključno z začasno ali trajno prekinitvijo vašega dostopa do spletnega mesta, kontaktiramo vašega ponudnika internetnih storitev in zahtevamo, da blokira vaš dostop do spletnega mesta, in/ali začnemo sodni postopek proti vam.

15. Višja sila

Z izjemo obveznosti plačila denarja v skladu s tem sporazumom se nobena zamuda, neizpolnitev ali opustitev katere koli obveznosti v skladu s tem sporazumom ne šteje za kršitev teh pogojev, če in dokler taka zamuda, neizpolnitev ali opustitev nastane zaradi vzroka, na katerega zadevna stranka nima razumnega vpliva.

16. Odškodnina

Strinjate se, da nas boste odškodovali, branili in obvarovali pred vsemi zahtevki, obveznostmi, odškodninami, izgubami in stroški, povezanimi z vašo kršitvijo teh pogojev in veljavnih zakonov, vključno s pravicami intelektualne lastnine in pravicami do zasebnosti. Takoj nam boste povrnili škodo, izgube, stroške in izdatke, ki se nanašajo na takšne zahtevke ali izhajajo iz njih.

17. Odstopanje od pogodbe

Neizvrševanje katere koli določbe iz teh Pogojev in pogojev ter katere koli Pogodbe ali neizvrševanje katere koli možnosti prekinitve se ne šteje kot odpoved takim določbam in ne vpliva na veljavnost teh Pogojev in pogojev ali katere koli Pogodbe ali njenega dela ali na pravico do poznejšega izvrševanja vseh določb.

18. Jezik

Ti pogoji se razlagajo in tolmačijo izključno v Angleščina. Vsa obvestila in korespondenca bodo napisana izključno v tem jeziku.

19. Celotna pogodba

Ti pogoji in določila skupaj z našimi izjava o zasebnosti in . Pravilnik o piškotkih, predstavljajo celoten sporazum med vami in podjetjem Kezers doo v zvezi z vašo uporabo tega spletnega mesta.

20. Posodabljanje teh pogojev

Te pogoje lahko občasno posodobimo. Datum, naveden na začetku teh Pogojev, je datum zadnje spremembe. O vseh spremembah ali posodobitvah vas bomo pisno obvestili, spremenjeni Pogoji pa bodo začeli veljati z dnem, ko vam bomo poslali takšno obvestilo. Vaša nadaljnja uporaba tega spletnega mesta po objavi sprememb ali posodobitev se bo štela kot obvestilo, da se strinjate s temi Pogoji in določili in da vas zavezujejo. Če želite zahtevati prejšnjo različico teh pogojev, se obrnite na nas.

21. Izbira prava in pristojnosti

Za te pogoje in določila veljajo zakoni Republike Slovenije. Za vse spore v zvezi s temi pogoji so pristojna slovenska sodišča. Če sodišče ali drug organ ugotovi, da je kateri koli del ali določba teh Splošnih pogojev neveljavna in/ali neizvršljiva v skladu z veljavno zakonodajo, se takšen del ali določba spremeni, izbriše in/ali izvrši v največjem možnem obsegu, tako da se uresniči namen teh Splošnih pogojev. Na druge določbe to ne bo vplivalo.

22. Kontaktni podatki

To spletno mesto je v lasti in upravljanju podjetja Kezers doo.

V zvezi s temi pogoji nas lahko kontaktirate tako, da nam pišete ali pošljete e-pošto na naslednji naslov: moc.ebircsgalf@olleh
Letališka cesta 16A
1000 Ljubljana

23. Prenesi

Prav tako lahko prenesi naše pogoje in določila v obliki PDF.