Splošni pogoji prodaje

 1. Pogodba je sklenjena med dobaviteljem in stranko.
 2. Predmet pogodbe je naročniška dobava zastav.
 3. S to pogodbo se dobavitelj zavezuje, da bo zastave, nameščene na mestu namestitve, vzdrževal v brezhibnem stanju in jih po potrebi zamenjal, pri čemer jih bo zamenjal najmanj enkrat na štiri mesece.
 4. Ves prevoz plača dobavitelj.
 5. Za izvajanje te pogodbe se stranka strinja, da bo dobavitelju plačevala mesečno pristojbino z začetkom na datum začetka.
 6. Stranka se strinja, da ne bo spremenila kraja namestitve brez pisnega dovoljenja dobavitelja.
 7. Stranka bo prejete zastave namestila samostojno.
 8. Stranka se strinja, da bo zamenjane zastave zapakirala in poslala v skladu z navodili, ki jih je poslal dobavitelj.
 9. Naročnik ali dobavitelj lahko kadar koli in brez kakršne koli kazni ali odpovednega roka odpove to pogodbo.
 10. Ob prekinitvi pogodbe se kupec strinja, da bo zastave vrnil dobavitelju najpozneje v 15 dneh.
 11. V primeru izgube zastavic zaradi kraje ali drugih vzrokov ali če stranka ne vrne ene ali več zastavic, lahko dobavitelj stranki zaračuna 50% vrednosti.
 12. Stranka lahko kadar koli prekine pogodbo brez kakršne koli kazni.
 13. Če je plačilo ustavljeno za 15 ali več dni, se pogodba prekine.

Opredelitve pojmov

Odlično stanjePopolno stanje je opredeljeno kot odsotnost napak ali poškodb, vidnih s prostim očesom na razdalji 3,5 m.
Vrednost450% "Mesečne pristojbine".
DobaviteljKezers doo - Ljubljana
StrankaPodjetje, navedeno v pogodbi, v polju "Podatki o obračunu".
Kraj namestitveKraj, ki je naveden v pogodbi v polju "Podrobnosti o dostavi".
Mesečna pristojbina"Pristojbina" ob vpisu, ki se periodično povečuje na podlagi "sprememb cen".
Datum začetkaDatum začetka veljavnosti pogodbe s plačilom začetnega zneska.
ZastaveZastave, ki so prikazane v naročnini.
PristojbinaZačetna pristojbina je navedena v naročnini.
Razlike v ceniDobavitelj lahko kadar koli spremeni cene tako, da o tem pisno obvesti kupca, ki lahko pogodbo sprejme ali od nje odstopi.